آموزشگاه موسیقی چکاد

1397/05/14
آموزش تار غرب تهران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 44246229

1397/05/16
آموزش آواز سنتی در مرزداران غرب تهران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/23
آموزش کمانچه غرب تهران در مرزداران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/06/10

1397/08/23
آموزش سه تار در مرزداران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/08/29
آموزش سنتور در مرزداران غرب تهران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1398/05/02
آموزش تار در مرزداران غرب تهران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144246229

1398/09/19
آموزش درامز غرب تهران - آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1401/02/11
آموزش هنگدرام غرب تهران مرزداران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 44245641

1397/08/15
آموزش گیتار فلامنکو و پاپ غرب تهران 1
اپراتور 105 , تهران , 02144245641