آموزش قالی بافی

1397/11/13
آموزش قالی بافی در غرب تهران
ترانه سیجانی , تهران , ۰۲۱۴۴۳۵۴۲۶۲ -۰۹۳۸۲۷۹۴۲۷۷

1397/08/04
آموزش تضمینی قالی بافی
فرشته محمدی , تهران , ۰۲۱۷۷۹۳۸۷۴۳