اسکیس با دست آزاد

1395/11/03
انجام اسکیس ، راندو ، شیت بندی
گروه معماری قائم , تهران , 09126704475