بهترین دبستان ساجده دخترانه دولتی محله شهرک شهید باقری