تامین سرمایه

1400/03/251400/02/071399/07/05


1399/06/02
سرمایه گذاری می کنم
megasam , تهران , --


1399/05/08
سرمایه گذار هستم
megasam , تهران ,

1398/07/18
دعوت به سرمایه گزاری و مشارکت
مجید ظریف , مازندران , 011-32045456