فروش فاکتور رسمی مورد تایید دارایی با گواهی ارزش افزوده