میکسر ماسه

1401/05/23

1398/08/05
میکسر مداوم ، میکسر ، میکسر ماسه
سعید همدست قراملکی , آذربایجان شرقی , 09148654201