پامرانین

1400/01/29
توله پامرانین خرسی
علی سلیمی , تهران , --

1400/01/29

1400/01/23
پامرانین خرسی سفید توله پامر
علی سلیمی , تهران , --

1400/03/30
پامرانین خرسی
عاطفه , تهران , --

1400/01/20