پرس دستی

1400/08/12
پرس هیدرولیک
مجید مومنی , اصفهان , --

1400/08/06

1400/08/06
تولید دستگاه پرس شیلنگ هیدرولیک
مجید مومنی , اصفهان , --


1400/08/06
تولید دستگاه پرس لوله گلخانه 2 اینچ
مجید مومنی , اصفهان , --