صنعت :: مواد شیمیایی

ساخت و توليد محلولهاي استاندارد نرمال (تيترازولها – محلولهاي استاندارد تيتراسيون) و معرفهاي آناليز شيميائي

ساخت و توليد محلولهاي استاندارد نرمال (تيترازولها – محلولهاي استاندارد تيتراسيون) و معرفهاي آناليز شيميائي
 • تاریخ ثبت: 1400/05/02
 • بازدید: 80 بار

 

رياست محترم واحد بازرگاني، تداركات و امور تامين كالا / بخش فني

ساخت و توليد محلولهاي استاندارد نرمال (تيترازولها محلولهاي استاندارد تيتراسيون) و معرفهاي آناليز شيميائي
(Chemical Reagents) و همچنين محلولهاي كاليبراسيون و استاندارد سازي در آزمايشگاها كاري بسيار پرهزينه , سخت و وقت‌گير است كه هميشه نيز نتيجة مطلوب و دقت كافي را به همراه نخواهد داشت. اين شركت با نزديك به 3 دهه تجربه در توليد محلولهاي استاندارد، معرفهاي شيمیائي و محلولهاي كاليبراسيون آمادگي كامل خود را جهت ارائه محلولهاي مذكور اعلام مي‌نمايد. لذا خواهشمنديم اقلام مورد نيازتان را به اين شركت اعلام فرمائيد تا در اسرع وقت نسبت به ارسال پيشنهاد فني و استعلام قيمت كالا اقدام گردد.

به پيوست ليست اقلام قابل توليد ارائه ميگردد.

Laboratory Standard solution Titrisol'S))

(READT TO USE SOLUTIONS)

رديف

نام محصول

Product Name

Normality

Package

 1.  

استيك اسيد

Acetic acid (Glacial)

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

آدپيك اسيد

Adipic acid

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

آلومينيوم كلرايد

Aluminum chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

آلومينيوم نيترات

Aluminum nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

آلومينيوم سولفات

Aluminum sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

آمونيوم استات

Ammonium Acetate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

آمونيوم كربنات

Ammonium carbonate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

آمونيوم كلرايد

Ammonium chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

آمونيوم هيدروكسايد

Ammonium Hydroxide

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

آمونيوم نيترات

Ammonium Nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

آمونيوم اگزالات

Ammonium oxalate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

آمونيوم سولفات

Ammonium sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

آمونيوم تيوسيانات

Ammonium thiocyanate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

آنتيموان تري كلرايد

Antimony trichloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

آنتيموان پنتاكلرايد

Antimony pent chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

باريم استات

Barium Acetate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

باريم كلرايد

Barium chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

باريم هيدروكسايد

Barium Hydroxide

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

باريم نيترات

Barium nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

بنزوئيك اسيد

Benzoic Acid

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

بيسموت كلرايد

Bismuth chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

بيسموت نيترات

Bismuth nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

برم

Bromine

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

كادميوم كلرايد

Cadmium chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

كادميوم نيترات

Cadmium nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

كادميوم سولفات

Cadmium Sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

كلسيم استات

Calcium Acetate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

كلسيم كلرايد

Calcium Chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

كلسيم نيترات

Calcium Nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سريك آمونيوم سولفات

Ceric Ammonium sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سريك آمونيوم نيترات

Ceric ammonium nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سريم سولفات

Cerium sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

كلرو پلاتينيك اسيد

Chloroplatinic acid

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

كروميوم نيترات

Chromium nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

كروميوم سولفات

Chromium sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

كبالت كلرايد

Cobalt chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

كبالت نيترات

Cobalt nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

كبالت سولفات

Cobalt sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

نيترات مس

Copper Nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

كلريد مس

Copper chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سولفات مس

Copper sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

آتيلن دي آمين

E.D.T.A (2Na)

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سولفات آهن (II)

Ferrous sulfate (II)

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

نيترات آهن

Ferric nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سولفات آهن (III)

Ferric sulfate (III)

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

فريك آمونيوم سولفات (III)

Ferric ammonium sulfate (III)

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

فلئوبوريك اسيد

Fluboric Acid

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

كلريد آهن

Ferric Chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

فروآمونيوم سولفات

Ferrous Ammonium sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

فرميك اسيد

Formic Acid

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

اسيد كلريدريك

Hydrochloric Acid

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

هيدروفلوريك اسيد

Hydrofluoric Acid

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

يد

Iodine

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

يد منوكلرايد

Iodine Mono Chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

لاكتيك اسيد

Lactic Acid

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

استات سرب

Lead Acetate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

نيترات سرب

Lead nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

ليتيم كلرايد

Lithium chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

ليتيم نيترات

Lithium Nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

منيزيم استات

Magnesium Acetate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

منيزيم كلرايد

Magnesium Chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

منيزيم نيترات

Magnesium Nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

منيزيم سولفات

Magnesium sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

منگنز استات

Manganese Acetate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

منگنز كلرايد

Manganese chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

منگنز نيترات

Manganese Nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

منگنز سولفات

Manganese Sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

مركوري استات

Mercury Acetate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

مركوري نيترات

Mercury Nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

مركوري سولفات

Mercury sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

مركوريك (II) كلرايد

Mercuric (II) chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

مركوريك سولفات

Mercuric sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

نيكل استات

Nickel Acetate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

نيكل كلرايد

Nickel chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

نيكل نيترات

Nickel Nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

نيكل سولفات

Nickel Sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

نيتريك اسيد

Nitric Acid

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

اگزاليك اسيد

Oxalic Acid

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پركلريك اسيد

Perchloric Acid

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

فسفريك اسيد

Phosphoric Acid

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم استات

Potassium Acetate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم آرسنات

Potassium Arsenate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم برومات

Potassium Bromate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم برومايد

Potassium Bromide

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم كربنات

Potassium Carbonate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم كلرايد

Potassium chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم كلرات

Potassium    Chlorate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم كرومات

Potassium Chromate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم دي كرومات

Potassium Dichromate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم فروسيانيدII

Potassium Ferro cyanide (II)

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم فري سيانيدIII

Potassium Ferro cyanide (III)

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم هيدروكسايد

Potassium Hydroxide

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم هيدروكسيد الكلي

Alcoholic Potassium Hydroxide

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم هيدروژن فـتــالات

Potassium Hydrogen Phthalate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم هيدروژن يدات

Potassium Hydrogen Iodate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم تيوسيانات

Potassium thiocyanate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم يدايد

Potassium Iodide

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم يدات

Potassium Iodate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم نيترات

Potassium Nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم نيتريت

Potassium Nitrite

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم اگزالات

Potassium Oxalate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم پرمنگنات

Potassium Permanganate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم سديم تارترات

Potassium sodium tartrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

پتاسيم سولفات

Potassium Sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

نيترات نقره

Silver nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم استات

Sodium Acetate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم آرسنات

Sodium Arsenates

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم بنزوات

Sodium Benzoate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم كربنات

Sodium Carbonate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم كلرايد

Sodium Chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم سيانيد

Sodium cyanide

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم فلورايد

Sodium Fluoride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم هيدروژن فسـفــات

Sodium Hydrogen Phosphate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم هيدروكسايد

Sodium Hydroxide

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم يدايد

Sodium Iodide

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم نيترات

Sodium Nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم سولفات

Sodium Cyanide

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم سولفيد

Sodium Sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم سولفيت

Sodium sulfite

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم تيوسولفات

Sodium thiosulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم پرسولفات

Sodium per sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم نيتريت

Sodium Nitrite

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم تترابورات

Sodium Tetra borate (Borax)

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سديم تارترات

Sodium Tartrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

استرونسيم نيترات

Strontium Nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سوكسينيك اسيد

Succinic Acid

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

اسيد سولفوريك

Sulfuric Acid

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

تترابوتيل آمونيوم هيدروكسايد

Tetra butyl ammonium hydroxide

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

تارتاريك اسيد

Tartaric Acid

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

كلرور قلع (2)

Tin (II) Chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

كلرور قلع (4)

Tin (IV) Chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سولفات قلع

Tin Sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

كلريد روي

Zinc Chloride

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

نيترات روي

Zinc Nitrate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

سولفات روي

Zinc Sulfate

(1N,0/1N,0/01N,0/001N,…)

1000CC

 1.  

بافر تریس 8/6

Tris /HCl buffer PH 6.8

1.0 MOLAR

1000CC

 1.  

      بافر تریس 4/7

Tris /HCl buffer PH 7.4

1.0 MOLAR

1000CC

 1.  

بافر تریس6/7

Tris /HCl buffer PH 7.6

1.0 MOLAR

1000CC

 1.  

بافر تریس 0/8

Tris /HCl buffer PH 8.0

1.0 MOLAR

1000CC

 1.  

بافر تریس 0/9

Tris /HCl buffer PH 9.0

1.0 MOLAR

1000CC

 

 

ضمنا " محلولهای اسید کلرئیدریک(HCl)، اسید سولفوریک(H2SO4)  و  پتاسیم هیدروکساید(KOH) و سدیم هیدروکساید(NaOH) در   نرمالیته های مختلف بصورت محلول  در الکل  اتیلیک(اتانول) ،الکل متیلیک(متانول)  ، ایزوپروپیل الکل و بنزن  قابل   ساخت  و  ارائه  میباشد .   همچنین   تمامی   محلولها ی فوق   بصورت محلولهای  استاندارد  1 مولار نیز قابل ساخت و ارائه میباشد.

کلیه محلولها و معرفها به سفارش شما مطابق کدهای مرک آلمان تولید و ارائه میگردد.

09195054577-09121220085-09352212621

88804845-88924588-88802917

   

قیمت : 300000

مشخصات آگهی دهنده

نام
peymanmoghadam
ایمیل
تلفن
09195054577
انقضا
1400/09/01
بروزرسانی
1400/07/18
موقعیت
تهران
آدرس
خ نجات اللهی
مشاهده تمام آگهی های peymanmoghadam

ارسال پیام به آگهی دهنده (peymanmoghadam)

ارسال نظر برای آگهی ساخت و توليد محلولهاي استاندارد نرمال (تيترازولها – محلولهاي استاندارد تيتراسيون) و معرفهاي آناليز شيميائي

Captcha image

آخرین آگهی های مواد شیمیایی
1400/06/16
تولید پودر اکسید آلومینیوم در گریدهای مختلف

شرکت دانش بنیان  رایکا صنعت افرند (رصا) تولید کننده آلفا آلومینا (اکسید آلومینیوم)، آلومینا اکتیو، آلومین و آلومینا کلسینه شده می باشد.

رایکا صنعت افرند / تلفن: 09981234060

1400/05/12
توزیع و ارائه انواع گلاسبید در نجات اللهی

توزیع و ارائه انواع گلاسبید در نجات اللهی

peymanmoghadam / تلفن: --

1400/04/11
توزیع و ارائه انواع گلاسبید و پرل شیشه ای در گرید آزمایشگاهی و صنعتی

قابل توجه تولید کنندگان رنگ،تزئینات رزینی،رنگهای ترافیکی ،سند بلاست و تزئینات دکوری توزیع و ارائه گلاسبید(گرانول شیشه) در سایزهای : 1 تا 125 میکرون (کروی) 125 تا 700 میکرون (کروی) 700 تا 1200 میکرون (کروی) 1200 تا 3000 میکرون(غیر کروی) 3000 تا 5000 میکرون(غیر کروی) و ارائه انواع پرل شیشه ای درسایزهای بزرگ 2 و3 و 4 و 5 میلیمتری(کروی) با کیفیت بالا و درصد سیلیس حداقل 70% ، در 2 گرید آزمایشگاهی و صنعتی

peymanmoghadam / تلفن: --

1400/05/02
ساخت و توليد محلولهاي استاندارد نرمال (تيترازولها – محلولهاي استاندارد تيتراسيون) و معرفهاي آناليز شيميائي

شرکت شیمیائی و صنعتی پارسیان تولید کننده بیش از 150 نوع محلول استاندارد 1 نرمال و 0.1 نرمال (تیترازول)بصورت محلول به حجم رسیده یک لیتری با دقت بسیار بالا و گارانتی تعویض

peymanmoghadam / تلفن: 091950545771399/09/18


1400/03/27
روغن بهران کمپرسور VDL ,محصولات بهران ,روغن کمپرسور بهران

روغن بهران کمپرسور VDL ,محصولات بهران ,روغن کمپرسور بهران

روانکاران کارن اویل / تلفن: --

1400/03/27
فروش روغن فوکس ,گریس Fuchs , گریس Fuchs Renolit

فروش روغن فوکس ,گریس Fuchs , گریس Fuchs Renolit

روانکاران کارن اویل / تلفن: --