آگهی های ویژه پیک موتوری - تهران

پیک بادپا افسریه

تلفن: 02133808058

پیک بادپا افسریه

مسئولیت و وظایف تحصیلدار(پیک موتوری)


شرح وظایف ارائه شده " تحصیلدار" مربوط به یک شرکت نمونه است، لذا در شرکت ها و موسسات با توجه به نیاز سنجی و دید مدیران ارشد سازمان ممکن است ساختار سازمانی واحدها و شرح وظایف تغییر نماید.
حدود مسئولیت هـا و اخـتیارات تحصیلدار
- حمل بسته ها، نامه ها و سایر لوازم از شرکت جهت اشخاص و بالعکس.
 - دریافت مطالبات اسناد دریافتنی، قراردادها و... ازمشتریان یا سایر اشخاص.
 - دریافت وجه نقد و چک از بانک یا بالعکس .
 - پیگیری امور مربوط به سازمان تامین اجتماعی جهت کارکنان.
 - مراجعه به ادارات، سازمان ها وسایر شرکت ها، بمنظور پیگیری و انجام امور اداری شرکت.
 - انجام امور مربوط به ثبت سفارشات خارجی.
 شرح وظایف:
- انجام کلیه امور محوله صرفا بر اساس روش های مدون، آیین نامه ها، دستورالعمل های تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روش های لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روش های موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائی.
- نگهداری وحفظ کلیه اقلام دریافت شده تا زمان تحویل به مراجع تعیین شده یا ارجاع به مسئول مربوطه.
- ارسال کلیه نامه ها و بسته های تحویل شده به شرکت یا اشخاص تعیین شده در زمان معین.
- تحویل کلیه مرسولات و بسته های پستی به دفاتر و ادارات پست وارائه رسید مربوطه به مسئول تنخواه گردان پس از اخذ تائید مدیر اداری.
- دریافت کلیه چک ها اوراق بهادار وسایر مدارک اعلام شده از سوی مدیریت از اشخاص تعیین شده.
- واگذاری چک ها و وجوه نقد دریافت شده توسط امور اداری ، به بانک یا به سایر اشخاص اعلام شده.
- ارتباط تلفنی مستمر و منظم با مدیرامور اداری یا سایرپرسنل (با توجه با نوع کار محول شده) از خارج شرکت.
- مراجعه دوره ای به شعبه یا کارگزاری های سازمان تامین اجتماعی به منظور تمدید یا صدور دفترچه های درمان یا سایر امور مرتبط  بیمه کارکنان.
- تحویل لیست و سایر مدارک مربوط به پرداخت حق بیمه ماهانه کارکنان شرکت به سازمان تامین اجتماعی یا سایر سازمان های بیمه ای مرتبط با شرکت.
- انجام امور اداری مرتبط با مدیران ارشد شرکت.
- مراجعه به وزارت بازرگانی و سایر مراجع مرتبط جهت انجام امور مربوط به ثبت سفارشات خارج .
- مراجعه به سازمان ها و ادارات جهت پیگیری و انجام امور درخواست شده توسط واحد بازرگانی.
- انجام سایر وظایفی که در چهار چوب مسئولیت های تعیین شده محول می گردد.