آگهی های پیک موتوری

1400/03/31
پیک موتوری در بهشتی , پیک موتوری در مطهری

پیک موتوری در بهشتی , پیک موتوری در مطهری

اپراتور پیام اول / تلفن :86072069-88341452

1399/03/13
پیک موتوری در غرب تهران

پیک موتوری در غرب تهران, 09128331094-44211442-44223438-44213203-09192148322,با مدیریت جناب اقای اقایی اماده ارائه خدمات می باشد.

اپراتور 105 / تلفن :02144211442

1398/02/15
پیک بادپا افسریه

حمل ونقل انواع بار انجام امور بانکی اداری .شخصصی . درمانی

اپراتور آگهی تهران / تلفن :02133808058

1397/10/16
پیک مرکز,پیک موتوری در مرکز کامپیوتر ایران,پیک موتوری در منطقه6

پیک مرکز,پیک موتوری در مرکز کامپیوتر ایران,پیک موتوری در منطقه6

اپراتور پیام اول 1 / تلفن :021-88899367

1396/12/04
صندوق پیک موتوری در آپادانا

اپراتور پیام اول / تلفن :021-44386106

مسئولیت و وظایف تحصیلدار(پیک موتوری)


شرح وظایف ارائه شده " تحصیلدار" مربوط به یک شرکت نمونه است، لذا در شرکت ها و موسسات با توجه به نیاز سنجی و دید مدیران ارشد سازمان ممکن است ساختار سازمانی واحدها و شرح وظایف تغییر نماید.
حدود مسئولیت هـا و اخـتیارات تحصیلدار
- حمل بسته ها، نامه ها و سایر لوازم از شرکت جهت اشخاص و بالعکس.
 - دریافت مطالبات اسناد دریافتنی، قراردادها و... ازمشتریان یا سایر اشخاص.
 - دریافت وجه نقد و چک از بانک یا بالعکس .
 - پیگیری امور مربوط به سازمان تامین اجتماعی جهت کارکنان.
 - مراجعه به ادارات، سازمان ها وسایر شرکت ها، بمنظور پیگیری و انجام امور اداری شرکت.
 - انجام امور مربوط به ثبت سفارشات خارجی.
 شرح وظایف:
- انجام کلیه امور محوله صرفا بر اساس روش های مدون، آیین نامه ها، دستورالعمل های تصویب شده و در صورت عدم دسترسی به روش های لازم در زمینه های مورد نظر یا تشخیص ضرورت تعدیل روش های موجود؛ استعلام موضوع از مقام مسئول مافـوق خود قبـل از هـرگونه اقـدام اجـرائی.
- نگهداری وحفظ کلیه اقلام دریافت شده تا زمان تحویل به مراجع تعیین شده یا ارجاع به مسئول مربوطه.
- ارسال کلیه نامه ها و بسته های تحویل شده به شرکت یا اشخاص تعیین شده در زمان معین.
- تحویل کلیه مرسولات و بسته های پستی به دفاتر و ادارات پست وارائه رسید مربوطه به مسئول تنخواه گردان پس از اخذ تائید مدیر اداری.
- دریافت کلیه چک ها اوراق بهادار وسایر مدارک اعلام شده از سوی مدیریت از اشخاص تعیین شده.
- واگذاری چک ها و وجوه نقد دریافت شده توسط امور اداری ، به بانک یا به سایر اشخاص اعلام شده.
- ارتباط تلفنی مستمر و منظم با مدیرامور اداری یا سایرپرسنل (با توجه با نوع کار محول شده) از خارج شرکت.
- مراجعه دوره ای به شعبه یا کارگزاری های سازمان تامین اجتماعی به منظور تمدید یا صدور دفترچه های درمان یا سایر امور مرتبط  بیمه کارکنان.
- تحویل لیست و سایر مدارک مربوط به پرداخت حق بیمه ماهانه کارکنان شرکت به سازمان تامین اجتماعی یا سایر سازمان های بیمه ای مرتبط با شرکت.
- انجام امور اداری مرتبط با مدیران ارشد شرکت.
- مراجعه به وزارت بازرگانی و سایر مراجع مرتبط جهت انجام امور مربوط به ثبت سفارشات خارج .
- مراجعه به سازمان ها و ادارات جهت پیگیری و انجام امور درخواست شده توسط واحد بازرگانی.
- انجام سایر وظایفی که در چهار چوب مسئولیت های تعیین شده محول می گردد.