آموزشگاه موسیقی مرزداران

1397/05/16
آموزش آواز سنتی در مرزداران غرب تهران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/23
آموزش کمانچه غرب تهران در مرزداران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/06/10

1397/07/25


1397/08/23
آموزش سه تار در مرزداران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/08/29
بهترین مدرس گیتار غرب تهران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/08/29
آموزش سنتور در مرزداران غرب تهران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/08/29
آموزش سه تار غرب تهران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/09/21

1397/10/17
آموزش قانون غرب تهران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1398/05/02
آموزش تار در مرزداران غرب تهران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144246229

1397/06/26

1397/07/16
بهترین آموزشگاه موسیقی اشرفی اصفهانی 1
اپراتور پیام اول , تهران , 02144427293

1397/08/15
آموزش گیتار فلامنکو و پاپ غرب تهران 1
اپراتور 105 , تهران , 02144245641

1397/11/25

1397/05/13
آموزش ویلن در مرزداران - آموزشگاه موسیقی چکاد
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/16
آموزش تمبک غرب تهران مرزداران آموزشگاه موسیقی چکاد
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/16
آموزش دف غرب تهران در مرزداران آموزشگاه موسیقی چکاد
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/28
آموزش نی غرب تهران در مرزداران آموزشگاه موسیقی چکاد
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641
 1  2  3  بعدی