آموزشگاه موسیقی مرزداران

1397/08/12
آموزش سنتور غرب تهران-پونک 1
زهرا موسوی , تهران , 09395910025

1397/11/25

1397/05/13
آموزش پیانو غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران ,

1397/10/17
آموزش قانون غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/09/21
آموزش موسیقی کودک غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1398/02/04
دوره بازی و موسیقی در مرزداران غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1398/05/02
آموزش تار در مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144246229

1397/05/10
آموزشگاه موسیقی چکاد - غرب تهران - مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/13
آموزش موسیقی کودکان(ارف) غرب تهران مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/13
آموزش گیتار در مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/05/13
آموزش ویلن در مرزداران - آموزشگاه موسیقی چکاد
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/06/10
آموزش ویلن غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/06/10
آموزش تنبور غرب تهران مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/06/10
آموزش سنتور غرب تهران در مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/06/10
آموزش فلوت کلیددار غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/08/23
آموزش تار و سه تار در مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/07/25
آموزش ویلن (ویولن) در مرزداران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/07/25
آموزش ویلنسل غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/08/29
آموزش سنتور در مرزداران آموزشگاه موسیقی چکاد
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/07/25
آموزش تار و سه تار غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641
 1  2  بعدی