آموزش تار شهرک آزمایش

1397/05/14
آموزش تار غرب تهران 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 44246229

1397/08/23
آموزش سه تار در مرزداران آموزشگاه موسیقی چکاد 1
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641

1397/07/25
آموزش تار و سه تار غرب تهران
آموزشگاه موسیقی چکاد , تهران , 02144245641