ارتوپدي فني


1400/01/31
متخصص دیسک کمر و گردن در شهر قدس 3
حدیث رمضانیان , تهران , 09023264095

1398/07/15
دکتر متخصص ارتوپد در پونک,منطقه5 1
اپراتور پیام اول , تهران , 44484260 - 44484261

1400/02/20
مرکز ارتز و پروتز سایبرنتیک
دکتر سیامک آقاجانی فشارکی , تهران , --

1400/01/26
متخصص دیسک کمر و گردن
حدیث رمضانیان , تهران , --