اعزام نیروی کار به خارج از کشور

1402/11/21
فرصت بی نظیر شغلی در کشور آلمان
کاریابی بین المللی خیام , خراسان رضوی , --

1402/09/08
فرصت بی نظیر شغلی در کشو رعمان
کاریابی بین المللی خیام , خراسان رضوی , --

1400/12/03
کار در کشور کانادا (جاب افر)
کاریابی بین المللی خیام , خراسان رضوی , --

1397/07/14
کاریابی سلیمانیه
کاریابی سلیمانیه , کردستان , 09180000000