بورس خرید ضایعات آهن در تهران

1400/03/11
خریدار ضایعات آهن در شمال تهران
حلیمی , تهران , ۰۹۱۹۵۰۴۱۲۰۰

1400/03/11
 خریدار ضایعات آهن در شرق تهران
حلیمی , تهران , ۰۹۱۹۵۰۴۱۲۰۰