زرین تراش اصفهان

1400/08/12
پرس هیدرولیک
مجید مومنی , اصفهان , --

1400/08/06
تولید دستگاه پرس لوله گلخانه 2 اینچ
مجید مومنی , اصفهان , --

1400/08/06


1400/08/06
تولید دستگاه پرس شیلنگ هیدرولیک
مجید مومنی , اصفهان , --

1400/10/19
تولید دستگاه برش شیلنگ
مجید مومنی , اصفهان , ---

1400/10/14
دستگاه برش شیلنگ هیدرولیک
مجید مومنی , اصفهان , --

1400/10/14

1400/10/25
شرکت زرین تراش اصفهان
مجید مومنی , اصفهان , --