طراحی سقف شیبدار

1395/11/20
پرچین و سقفهای شیبدار
حسین کسرائی , خراسان رضوی ,