وام ملک

1400/03/251400/02/07


1400/02/04
پرداخت سرمایه آزاد
فردین , تهران , --


1399/07/05


1399/06/02
سرمایه گذاری می کنم
megasam , تهران , --

1399/05/08
سرمایه گذار هستم
megasam , تهران ,