وثیقه ملکی

1400/03/251400/02/071399/07/05


1399/06/02
سرمایه گذاری می کنم
megasam , تهران , --


1399/05/08
سرمایه گذار هستم
megasam , تهران ,

1397/12/14
سند اجاره ای برای آزادی زندانی
گروه مشاورین کارگزاران , تهران , 02166891290