پرس شیلنگ هیدرولیک

1400/08/06
تولید دستگاه پرس لوله گلخانه 2 اینچ
مجید مومنی , اصفهان , --

1400/08/06


1400/08/06
تولید دستگاه پرس شیلنگ هیدرولیک
مجید مومنی , اصفهان , --

1401/10/20


1401/03/11
دستگاه پرس شیلنگ هیدرولیک 400 باری
مجید مومنی , اصفهان , 03137524749

1400/10/19
تولید دستگاه برش شیلنگ
مجید مومنی , اصفهان , ---

1401/08/29
دستگاه پرس شیلنگ2 اینچ
مجید مومنی , اصفهان , --

1401/01/24
پرس شیلنگ هیدرولیک
مجید مومنی , اصفهان , --